صادرات و ترانزیت ذرت سویا از ایران

شرایط جغرافیایی خاص ایران سبب شده صادرات و ترانزیت ذرت سویا از ایران به کشورهایی نظیر عراق، قطر، افغانستان، عمان و … به صورت گسترده انجام شود.