صادرات و ترانزیت ذرت سویا

صادرات و ترانزیت ذرت سویا از ایران

شرایط جغرافیایی خاص ایران سبب شده صادرات و ترانزیت ذرت سویا از ایران به کشورهایی نظیر عراق، قطر، افغانستان، عمان و … به صورت گسترده انجام شود.

ترانزیت ذرت به عراق

شرایط ترانزیت به کشورهای همسایه

مدارک مورد نیاز جهت صادرات ذرت

منتظر تکمیل مطلب باشید