قیمت خرید کنجاله سویا مدلل

قیمت خرید کنجاله سویا مدلل بعنوان یک سویای داخلی به نسبت از سایر انواع خارجی آن همچون سویا برزیل و یا سویا آرژانتین کمتر می باشد.