چه شرکت هایی در نمایشگاه بین المللی دام،طیورو صنایع وابسته امسال حضور دارند ؟

محل برگزاری نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته در سال ۹۹

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته